Discover Podlasie
Открой для себя Подляшье

Центр Польского Языка и Культуры благодарит Вас за участие в увлекательном путешествии по восточным рубежам Польши, Подляскому воеводству. Встреча с российско-польским деятелем культуры, членом Русского географического общества, предпринимателем Кириллом Канарским состоялась 29 мая в 19:00 по московскому времени.

Dziękujemy, że jesteście z nami!

Polonicum - Центр Польского Языка и Культуры

Spis treści

1
Информация о регионе
Informacja o województwie
Здесь расположены четыре национальных парка: Бебжанский, Беловежский, Вигерский и Нарвянский - это самая большая охраняемая территория по сравнению с другими воеводствами. Беловежская пуща - единственный сохранившийся девственный лес во всей Европе. В Бебжанском национальном парке, крупнейшем в Польше, проживает ⅓ популяции лосей в стране.

Znajdziesz tu aż 4 parki narodowe: Biebrzański, Białowieski, Wigierski i Narwiański - to największa powierzchnia terenów chronionych ze wszystkich województw. Puszcza Białowieska jest jedynym zachowanym lasem pierwotnym w skali całej Europy. W Biebrzańskim Parku Narodowym, największym w Polsce, mieszka ⅓ krajowej populacji łosi.

На северной окраине воеводства находится Ландшафтный парк Сувалки - первый ландшафтный парк, созданный в Польше. Здесь, на территории, сформированной ледником, расположено самое глубокое польское озеро - Ханьча (106 м). Символом региона является зубр. В Подляском воеводстве обитает более половины популяции зубров в Польше.

Na północnych krańcach województwa leży Suwalski Park Krajobrazowy, pierwszy park krajobrazowy utworzony na terenie Polski. Tu, na obszarze ukształtowanym przez lodowiec, znajduje się najgłębsze polskie jezioro: Hańcza (106 m). Symbolem regionu jest żubr. Województwo podlaskie zamieszkuje ponad połowa polskiej populacji.

2
Подляское воеводство – мультикультурное
Podlaskie jest wielokulturowe
Подляское воеводство отличается огромным этническим и культурным разнообразием. Помимо католиков, здесь проживает самая большая православная община в стране. Тут расположена самая старая мечеть в Польше - в деревне Крушиняны, где проживают польские татары. Следы мультикультурной истории ярко проступают в обычаях, искусстве, архитектуре и кухне региона. Проживающая здесь еврейская община, литовцы и белорусы создают уникальное культурное богатство приграничного воеводства.

Podlaskie to województwo najbardziej zróżnicowane pod względem etnicznym i kulturowym. Obok katolików, żyje tu najliczniejsza w Polsce społeczność prawosławna. Jest tu najstarszy meczet w Polsce: we wsi Kruszyniany, zamieszkałej przez polskich Tatarów. W obyczajach, sztuce, architekturze i kuchni regionu żywe są ślady wielokulturowej historii. Żyjąca tu niegdyś społeczność żydowska, mniejszości litewskie i białoruskie, tworzą niespotykane kulturowe bogactwo pogranicza.

3
Подляское воеводство в цифрах
Podlaskie w liczbach
Население: около 1,2 млн
Площадь воеводства 20 187 км2
297 500 жителей проживает в Белостоке
59 человек/км2 Самая низкая в Польше плотность населения
210 км До Варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена

Liczba ludności około 1,2 mln
Powierzchnia województwa 20 187 km2
297 500 mieszkańców mieszka w Białymstoku
59 osób / km2 Najmniejsza w Polsce gęstość zaludnienia
210 km Do Lotniska Chopina w Warszawie

4
ТОП 10 Подляского воеводства
Podlaskie TOP 10
Подляское воеводство впечатляет на каждом шагу. Убедитесь в этом — откройте для себя ТОП 10 мест, обязательных для посещения в северо-восточной Польше.

Podlaskie zachwyca na każdym kroku. Przekonaj się o tym. Poznaj TOP 10 miejsc, które musisz zobaczyć w północno-wschodniej Polsce.
Белосток
Białystok

Во время поездки по Подляскому воеводству задержитесь в его столице. В Белостоке уже почти 300 тыс. жителей, но это город, в котором дышится вольно. На рынке Костюшко можно отведать блюда местной кухни. Дворец Браницких изумит архитектурой эпохи барокко и садами во французском стиле. Познакомьтесь со знаменитой «Девочкой с лейкой» и другими белостокскими уличными настенными росписями. А знаете ли вы, что Белосток — один из немногих городов, где в 10 минутах ходьбы от центра есть природный заповедник — Звежинецкий лес?


W swojej podróży po Podlaskiem zatrzymaj się w stolicy województwa. Białystok, mimo że liczy już prawie 300 tys. mieszkańców, wciąż jest miastem, w którym po prostu odetchniesz. Na Rynku Kościuszki skosztujesz specjałów lokalnej kuchni. Pałac Branickich zachwyci Cię barokową architekturą i ogrodami w stylu francuskim. Poznaj też słynną “Dziewczynkę z konewką” i inne białostockie murale. Czy wiesz, że Białystok to jedno z niewielu miast, które w swoich granicach, 10 minut spacerem od centrum, ma rezerwat przyrody – Las Zwierzyniecki?

Бывший монастырь камальдулов в Виграх
Pokamedulski Klasztor nad Wigrami

Символ региона Сувалки и Вигерского национального парка. Прогулка по монастырскому комплексу дает ощущение путешествия во времени. Здесь можно узнать, как жили камальдулы, полюбоваться видами с часовой башни, попробовать традиционные местные блюда в трапезной, спуститься в склепы, где покоятся останки монахов, и посетить папские апартаменты, в которых останавливался Иоанн Павел II. Есть больше времени? Проведи ночь в ските, где когда-то жили монахи. Бесспорно, это одно из самых атмосферных мест для ночевки в Польше!


Symbol Suwalszczyzny i Wigierskiego Parku Narodowego. Spacerując wąskimi uliczkami między budynkami kompleksu klasztornego, poczujesz się jak w wehikule czasu. Tutaj możesz zasłuchać się w opowieściach o dawnym życiu Kamedułów nad Wigrami, podziwiać widoki z wieży zegarowej, skosztować tradycyjnych lokalnych potraw w refektarzu, zejść do krypt, w których spoczywają szczątki zakonników i odwiedzić apartamenty papieskie, w których przebywał Jan Paweł II. Masz więcej czasu? Przenocuj w eremach, w których niegdyś mieszkali mnisi. To bezdyskusyjnie jedno z najbardziej klimatycznych miejsc noclegowych w Polsce!

Татарские деревни Крушиняны и Богоники
Tatarskie wioski: Kruszyniany i Bohoniki

Уже несколько поколений польских татар проживает рядом с польско-белорусской границей. Деревянная мечеть в Крушинянах — место, с которого стоит начать знакомство с регионом, где католики, православные и мусульмане сосуществовали на протяжении веков. Рядом, в Татарской Юрте, можно познакомиться с экзотическим вкусом традиционных татарских блюд. А знаете ли вы, что мечеть в Крушинянах — самая старая в Польше? Вторая татарская мечеть в Подляском воеводстве расположена в деревне Богоники.


Tuż przy polsko-białoruskiej granicy od pokoleń żyje społeczność polskich Tatarów. Drewniany meczet w Kruszynianach to miejsce, gdzie warto zacząć wędrówkę po regionie, w którym obok siebie od wieków mieszkają katolicy, prawosławni i muzułmanie. W pobliżu, w Tatarskiej Jurcie, poznasz egzotyczne smaki tradycyjnych tatarskich potraw. Czy wiesz, że meczet w Kruszynianach jest najstarszym meczetem w Polsce? Drugi tatarski meczet w Podlaskiem znajdziesz we wsi Bohoniki.

Супрасль
Supraśl

Супрасль воплощает все лучшее, что есть в Подляском воеводстве. Небольшой городок окружен величественной Кнышинской пущей. Благодаря уникальному микроклимату город получил статус курорта. Природа сосуществует здесь с историческими зданиями, традициями многих культур — и современностью. Отдохните на пляже реки Супрасль или покатайтесь на байдарке. Прогуляйтесь по живописному бульвару Виктора Волкова и лесным тропам, пешком или на велосипеде. Посетите монументальный Супрасльский Благовещенский монастырь и Музей икон, где представлены уникальные произведения православного сакрального искусства. На вечер запланируйте поход в культовый театр «Вершалин», спектакли которого много лет подряд собирают призы в Польше и за рубежом.


Supraśl skupia w sobie to, co w Podlaskiem najlepsze. Kameralne miasteczko otoczone jest majestatyczną Puszczą Knyszyńską. Dzięki unikatowemu mikroklimatowi ma status uzdrowiska. Natura współistnieje tu z historyczną architekturą, wielokulturową tradycją – i współczesnością. Zrelaksuj się na plaży nad rzeką Supraśl lub wybierz się na spływ kajakowy. Pospaceruj malowniczymi bulwarami Wiktora Wołkowa i odkryj puszczańskie szlaki – pieszo lub na rowerze. Odwiedź monumentalny Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i Muzeum Ikon, gdzie obejrzysz unikatowe dzieła sztuki sakralnej prawosławia. Wieczór zaplanuj w kultowym Teatrze Wierszalin, którego spektakle od lat nagradzane są w Polsce i za granicą.

Ландшафтный парк Сувалки
Suwalski Park Krajobrazowy

В Ландшафтном парке Сувалки почти на каждом шагу — великолепные виды. Уникальный ландшафт был сформирован ледником 10 тыс. лет назад. Результат — живописные холмы, зеленые долины и чистые озера. Здесь находится самое глубокое озеро в Польше — Ханча; с гор Цисова и Замкова открываются красивейшие панорамы; а заповедник Баханово известен сотнями разбросанных там и тут ледниковых валунов. А знаете ли вы, что Ландшафтный парк Сувалки — старейший в Польше? Он был основан в конце 70-х гг.


W Suwalskim Parku Krajobrazowym punkt widokowy jest praktycznie co krok. Jego unikatowy krajobraz został ukształtowany 10 000 lat temu przez lodowiec. Efekt – to malownicze wzgórza, zielone doliny i czyste jeziora. Znajdziesz tu najgłębsze w Polsce jezioro – Hańczę, przepiękne widoki z Góry Cisowej i Zamkowej, a także Rezerwat Bachanowo, słynący z setek rozrzuconych polodowcowych głazów. Czy wiesz, że Suwalski Park Krajobrazowy jest najstarszy w Polsce? Został założony już pod koniec lat siedemdziesiątych.

Тыкоцин
Tykocin

«Город-сказка» — так сказала Агнешка Осецкая о Тыкоцине. Это одно из самых живописных местечек с богатой историей. Впечатления от Тыкоцина: неспешная прогулка по мощеным улочкам, помнящим уклад традиционного еврейского города, посещение Большой синагоги (второй по величине в Польше) и церкви Святой Троицы в стиле барокко. Отведайте фирменные блюда традиционной еврейской кухни — цимес, кугель, креплех — в ресторане «Тейша» рядом с синагогой. Именно тут происходит действие фильма «У Христа за пазухой» («U Pana Boga za piecem»). А если вы обожаете исторический район Казимеж на Висле, то влюбитесь и в Тыкоцин на Нареве. Здесь же находится реконструированный замок польских королей (Замок в Тыкоцине), в котором можно переночевать, а также полакомиться блюдами польской королевской кухни в ресторане замка.


„Miasteczko-bajeczka” – tak o Tykocinie mówiła Agnieszka Osiecka. To jedno z najbardziej malowniczych małych miasteczek z wielką historią w tle. Na liście tykocińskich doświadczeń są: niespieszny spacer brukowanymi ulicami, które zachowały układ tradycyjnego miasteczka żydowskiego, odwiedziny Wielkiej Synagogi – drugiej co do wielkości w Polsce – i barokowego kościoła Świętej Trójcy. Skosztuj specjałów tradycyjnej kuchni żydowskiej – jak cymes, kugel, kreplech – w Restauracja Tejsza nieopodal synagogi. Tu toczyła się akcja cyklu filmowego „U Pana Boga za piecem”. Jeśli zachwycił Cię Kazimierz nad Wisłą – zakochasz się w Tykocinie nad Narwią. Tu znajduje się również odrestaurowany zamek królów polskich: Zamek w Tykocinie. Możesz spędzić w nim noc, a w zamkowej restauracji poznać smaki polskiej kuchni dworskiej.

Бебжанский национальный парк
Biebrzański Park Narodowy

Крупнейший национальный парк в стране, известный топями, болотами и торфяниками. Долина реки Бебжи сохраняет природный характер почти по всей длине русла и являет собой среду обитания для сотен видов птиц, в том числе турухтана, который красуется на логотипе парка. Парк покрыт сетью живописных туристических троп: пешеходных, велосипедных и байдарочных. Благодаря им вы можете нырнуть — иногда в буквальном смысле! — в объятия нетронутой, девственной природы. На Царском Пути, проходящем через парк, у вас есть шанс встретить мощного неторопливого лося.


Największy park narodowy w kraju, słynący z mokradeł, bagien i torfowisk. Dolina Biebrzy niemal na całej długości zachowała swój naturalny charakter, tworząc siedlisko dla setek gatunków ptaków – w tym unikatowego bataliona, dumnie prężącego się w logo parku. Park pokrywa sieć malowniczych szlaków turystycznych – pieszych, rowerowych i kajakowych – dzięki którym możesz zanurzyć się (często dosłownie!) w nienaruszonej przez człowieka, dziewiczej przyrodzie. Podróżując Carskim Traktem przecinającym Park, masz szansę na spotkanie z potężnym, niespieszne kroczącym łosiem.

Страна открытых ставней
Kraina Otwartych Okiennic

Тшищанка, Соце и Пухлы — эти живописные деревни на юге воеводства известны как Страна открытых ставней. Здесь есть причудливо украшенные деревянные дома и красивые расписные церкви, но главное — спокойствие. В подляских деревнях до сих пор можно встретить стариков, сидящих на лавочках перед домом, и послушать их неторопливые разговоры. Останетесь в Стране открытых ставней подольше? Тогда посетите близлежащие деревни —Плутыче, Челушки, Плоски или Рыболы.


Trześcianka, Soce, Puchły – te malownicze wsie na południu województwa znane są jako Kraina Otwartych Okiennic. Tutaj znajdziesz misternie zdobione drewniane domy i przepiękne, kolorowe cerkwie, ale przede wszystkim – spokój. W podlaskich wsiach wciąż możesz spotkać przesiadujących na ławeczkach przed domem starszych mieszkańców i usłyszeć niespieszne pogawędki. Zostajesz w Krainie Otwartych Okiennic na dłużej? Odwiedź również pobliskie Plutycze, Ciełuszki, Ploski lub Ryboły.

Гора Крестов Грабарка
Święta Góra Grabarka

Сердце польского православия и одно из мест, куда веками устремлялись паломники. Когда несколько столетий назад разразилась эпидемия холеры, тысячи людей искали убежище на взгорье — они молились и пили воду из близлежащего источника. В благодарность за защиту здесь возвели часовню. Теперь на Грабарке действует православный женский монастырь, а верующие до сих пор черпают воду из святого источника.


To serce polskiego prawosławia i jedno z miejsc, do którego od stuleci wędrują pielgrzymi. Gdy przed kilkoma wiekami na pobliskich terenach szalała epidemia cholery, na wzgórzu schronienia szukało tysiące osób, modląc się i pijąc wodę z pobliskiego źródełka. W podzięce za ochronę, wybudowano w tym miejscu kapliczkę. Dziś na Grabarce znajduje się prawosławny żeński klasztor, a wierni wciąż czerpią wodę ze świętego źródełka.


5
Университеты и выпускники Uczelnie wyższe i absolwenci
В трех крупнейших университетах региона — Белостокском техническом университете, Медицинском университете и Белостокском государственном университете — на протяжении многих лет проводят обучение на самом высоком уровне, а проекты студентов и выпускников ценятся в Польше и за границей.

Trzy największe uczelnie w regionie – Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet w Białymstoku od lat kształcą na najwyższym poziomie, a projekty studentów i absolwentów są doceniane w całym kraju i za granicą.

Белостокский технический университет
Politechnika Białostocka

Крупнейший технический вуз в воеводстве. Кандидаты могут выбирать из 30 будущих направлений (например, ИТ, автоматизация и робототехника или архитектура) и начинать стажировку в сотрудничающих компаниях уже во время обучения. От архитектуры к ИТ В Техническом университете 6 факультетов: архитектура, строительство и инженерная защита окружающей среды, электротехника, ИТ, машиностроение, инженерия управления. Здесь учатся около 7,5 тыс. студентов, некоторые проходят обучение на английском языке, в частности, по предметам Construction and Building Systems Engineering, Logistics, Mechatronics, Management. Кампус в центре города Кампус Технического университета — дышащий жизнью академический городок. Во время Ювеналии сюда стремятся все студенты Белостока. Здесь находится клуб «Гвинт» и радиостанция «Акадера». Студенческие общежития Белостокского технического университета предлагают почти 1400 мест — здания расположены практически в центре города и при этом недалеко от парка. Изобретения и стартапы Студенты университета состоят в 60 научных клубах и за свои проекты неоднократно завоевывали лавры на международной арене. Самые громкие достижения, связанные с вузом, включают: знаменитые марсоходы, награжденные в престижном конкурсе Университета Rover Challenge (США); болиды Cerber Motorsport; изобретения Петроса Псиллоса, признанного Forbes одним из крупнейших европейских технологических новаторов; учебный робот Photon, отмеченный наградой Президента Республики Польша в области экономики в категории «Лучший польский стартап» в 2018 году.


Największa w województwie uczelnia techniczna. Kandydaci mogą wybierać spośród 30 przyszłościowych kierunków (takich jak informatyka, automatyka i robotyka czy architektura) i już podczas studiów rozpoczynać praktyki we współpracujących firmach. Od architektury po informatykę Politechnikę tworzy sześć wydziałów: Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektryczny, Informatyki, Mechaniczny, Inżynierii Zarządzania. Uczy się na nich blisko 7,5 tysięcy studentów. Część z nich prowadzona jest w języku angielskim – w tym Construction and Building Systems Engineering, Logistics, Mechatronics, Management. Kampus w sercu miasta Kampus Politechniki to tętniące życiem miasteczko akademickie. Podczas Juwenaliów przyciąga wszystkich białostockich studentów; mieści się tu klub “Gwint” i rozgłośnia radiowa Akadera. Domy studenta Politechniki Białostockiej oferują blisko 1400 miejsc – położone są niemal w centrum Białegostoku, a jednocześnie blisko parku. Wynalazki i startupy Zrzeszeni w 60 kołach naukowych studenci politechniki za swoje projekty wielokrotnie zdobywali laury na arenie międzynarodowej. Najgłośniejsze osiągnięcia związane z uczelnią to m.in. słynne łaziki marsjańskie, nagrodzone w prestiżowych zawodach University Rover Challenge w Stanach Zjednoczonych, bolidy Cerber Motorsport, wynalazki Petrosa Psyllosa, ujętego przez Forbes wśród największych europejskich innowatorów technologicznych, czy edukacyjny robot Photon, wyróżniony w 2018 roku Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii “Najlepszy polski startup”.

Белостокский медицинский университет
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Белостокский медицинский университет расположен в самом центре города, в прекраснейшем дворце Браницких, возведенном в XVIII веке. На протяжении многих лет университет возглавляет рейтинг лучших академических учебных заведений в этой части Польши. Международный вуз В настоящее время 5000 студентов и докторантов изучают 15 областей медицины, 400 из них делают это на английском языке. В вузе обучаются иностранные студенты из 34 стран, в том числе из Норвегии, Швеции, США, Канады, Германии и Испании. БМУ — единственный польский университет-лауреат конкурса Horizon 2020 COFUND 2016 (программа М. Склодовской-Кюри), в рамках которого проводятся уникальные международные междисциплинарные докторские исследования в области медицинской биологии и статистической биоинформатики. Будущие выпускники могут выбрать один из трех факультетов: медицинский (с отделением стоматологии), фармацевтический (с отделением лабораторной медицины) и наук о здоровье. На данный момент университет закончили 28 тыс. человек. Успех in vitro 1987 год был особенно важным в истории университета — в Институте акушерства и гинекологии родился первый в Польше ребенок, зачатый с помощью ЭКО. По сей день Белосток является одним из главных центров лечения бесплодия в стране. Исследования и разработки В университете ведутся перспективные исследования и реализуются научные проекты. В настоящее время стратегическими проектами являются инновационные когортные исследования, позволяющие выявлять болезни цивилизации на ранних стадиях их развития и создать эталонную модель для индивидуальной диагностики раковых опухолей.


UMB od lat przoduje w rankingach jako najlepsza uczelnia akademicka w tej części Polski. Od ponad 70 lat kompleksowo kształci profesjonalną kadrę medyczną. Uczelnia poszerza swoją ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebą rozwijających się dziedzin służby zdrowia oraz rynku pracy. Do tej pory mury Uniwersytetu Medycznego opuściło 30 000 Absolwentów. Międzynarodowa uczelnia Obecnie na 16 kierunkach studiów, na studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej studiuje ponad 5700 osób – w tym ponad 400 w języku angielskim. Studenci zagraniczni pochodzą z 37 krajów, m.in. z Norwegii, Szwecji, USA, Kanady, Niemiec, Hiszpanii. UMB to jedyna polska uczelnia, która jest laureatem konkursu programu Horyzont 2020 COFUND 2016 (Działania M. Skłodowskiej-Curie), w ramach którego realizuje unikalne międzynarodowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie biologii medycznej i statystycznej bioinformatyki. Badania i rozwój Uniwersytet Medyczny w Białymstoku realizuje wiele zadań naukowych o istotnym znaczeniu dla regionu i kraju. Jest prekursorem i liderem w prowadzeniu prac nad sztuczną inteligencją w medycynie i przyczyniających się do rozwoju badań wielkoskalowych obejmujących genomikę, proteomikę, metabolomikę, radiomikę i bioinformatykę. Uniwersytet prowadzi również, unikalne w tej części Europy, badanie populacyjne obejmujące swoim zasięgiem 10 000 mieszkańców Białegostoku (Badanie Białystok Plus) oraz unikatowe programy badawcze w dziedzinie medycyny spersonalizowanej i chorób cywilizacyjnych. W 2019 r. Uczelnia zajęła 11. miejsce w prestiżowym konkursie MNiSW „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, który wyłonił 20 najlepszych polskich uczelni wyższych.

Белостокский государственный университет
Uniwersytet w Białymstoku

Один из крупнейших университетов в северо-восточной Польше. На девяти факультетах — в том числе одном заграничном, в Вильнюсе, — обучается около 11 тыс. студентов по направлениям: социальные, гуманитарные, математические и естественные науки.


Jedna z największych uczelni w północno-wschodniej Polsce. Na 9 wydziałach (w tym jednym zagranicznym – w Wilnie) kształci blisko 11 tys. studentów na kierunkach społecznych, humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych.


Многообразный На выбор студентов предлагается более 30 направлений обучения. Большая часть из них была положительно оценена Аккредитационной комиссией Польши, которая отвечает за соблюдение стандартов качества в университетах. Юридический факультет в течение многих лет возглавляет рейтинг учебных заведений. На пяти из девяти факультетов также есть докторантура. По инициативе БГУ была создана Сеть университетов Приграничья, которая объединяет вузы Литвы, Белоруссии, Украины и России. Вместе они реализуют научные проекты и подают заявки на международные гранты. Также в университете ведется преподавание на иностранных языках — русском и английском. Современный Уже несколько лет занятия по математическим и естественным наукам проводятся в новом кампусе — одном из самых современных академических объектов Польши, удостоенном звания «Подляская марка». Современный образовательный центр был возведен посреди природы; его площадь — 38 тыс. м². В кампусе 840 помещений: лекционные залы, аудитории и лаборатории. Здесь также есть публичный университетский культурный центр, в котором проходят спектакли, выставки и концерты.


Różnorodny Studenci do wyboru mają ponad 30 kierunków – większość z nich uzyskało pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dbającej o spełnianie standardów jakościowych na uczelniach wyższych. Wydział Prawa od lat znajduje się w czołówce rankingów szkół. Pięć z dziewięciu wydziałów prowadzi również studia doktoranckie. Z inicjatywy UwB powstała Sieć Uniwersytetów Pogranicza zrzeszająca uczelnie z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji, wspólnie realizujące projekty naukowe i ubiegające się o międzynarodowe granty. Uniwersytet kształci studentów także w językach obcych – w rosyjskim i angielskim. Nowoczesny Zajęcia z kierunków matematyczno-przyrodniczych od kilku lat odbywają się w nowym kampusie – jednym z najnowocześniejszych obiektów akademickich w Polsce, wyróżnionym tytułem Podlaskiej Marki. Nowoczesne centrum edukacyjne powstało w otoczeniu natury, a na ponad 38 tysiącach m. kw. znajduje się aż 840 pomieszczeń – sal wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoriów. Na terenie kampusu mieści się również ogólnodostępne Uniwersyteckie Centrum Kultury, które organizuje spektakle, wystawy i koncerty.


6
Столпы подляской экономики Filary podlaskiej gospodarki
Молочная, деревообрабатывающая, машиностроительная промышленность, ИТ-индустрия, эко-продукты, судостроение. Узнайте главные факты об экономическом потенциале региона.

Mleko, przemysł drzewny, przemysł maszynowy, branża IT, produkty eko, branża szkutnicza. Poznaj najważniejsze fakty o potencjale gospodarczym regionu.

Молоко
Mleko

Каждая третья упаковка масла на полках польских магазинов поступает из Подляского воеводства. Mlekovita, Mlekpol, Piątnica — лидеры молочной промышленности родом из нашего региона. На каждые 100 га воеводства приходится 41 корова — это самая большое количество в Польше! Отрасль быстро развивается благодаря огромным инвестициям в модернизацию технопарков переработчиков молока, не уступающих самым современным в Европе. Не уступают им и фермерские хозяйства, где автоматизация и технологические инновации внедряются уже повсеместно. Производители подчеркивают, что, помимо уровня производства, успех подляского молока заключается прежде всего в его качестве. Чистая природная среда в сочетании с традициями в результате дают молоко высшего качества, из которого производятся настолько же хорошие продукты. Подляская любовь к молоку станет лучше понятна после визита в первый в стране Музей молока в Граево.


Co trzecie masło na półkach polskich sklepów pochodzi z województwa podlaskiego. Mlekovita, Mlekpol, Piątnica – czołówka polskiego mleczarstwa – wywodzą się z naszego regionu. Na każde 100 ha województwa przypada 41 krów – to najwięcej w Polsce! Branża rozwija się szybko dzięki ogromnym inwestycjom w modernizację parków maszynowych przetwórców mleka. Należą one dziś do najnowocześniejszych w Europie. Nie ustępują im gospodarstwa hodowlane, gdzie automatyzacja i innowacje technologiczne są już wszechobecne. Przetwórcy podkreślają, że sukces podlaskiego mleka to – poza poziomem zakładów produkcyjnych – przede wszystkim jego jakość. Nieskażone środowisko naturalne w połączeniu z przywiązaniem do tradycji dają efekt w postaci najwyższej jakości mleka, z którego powstają tak samo dobre produkty. Podlaską miłość do mleka można zrozumieć lepiej odwiedzając pierwsze w kraju Muzeum Mleka w Grajewie.

Деревообрабатывающая и мебельная промышленность
Przemysł drzewny i meblarski

Мебельная промышленность — один из экономических локомотивов воеводства. Здесь расположены многие из крупнейших польских мебельных фабрик. Среди них такие экспортные гиганты, как FM Forte, Pfleiderer Grajewo и IKEA Industry Polska. Подляские производители нацелены на требовательный скандинавский рынок, куда поставляются, например, модульные дома из легких деревянных конструкций производства Unihouse — победителя «Подляской марки». В Германии ценятся сборные дома, на производстве которых специализируется Danwood. В 2018 году ведущие подляские предприятия деревообрабатывающей и мебельной отрасли были удостоены звания посла подляской экономики за вклад в развитие и продвижение региона.


Branża meblarska jest jedną z lokomotyw gospodarczych województwa. Tutaj ulokowało się wiele z największych polskich zakładów meblarskich. Wśród nich są tacy potentaci eksportu jak FM Forte, Pfleiderer Grajewo czy IKEA Industry Polska. Sukcesy na wymagającym rynku skandynawskim odnosi podlaska specjalność: domy modułowe wykonane z lekkich konstrukcji drewnianych – produkowane przez firmę Unihouse – laureata Podlaskiej Marki. W Niemczech cenione są domy prefabrykowane, w produkcji których specjalizuje się firma Danwood. W 2018 r. czołowe firmy podlaskie z sektora drzewnego i meblarskiego zostały uhonorowane tytułem Ambasadora Podlaskiej Gospodarki za ich wkład w rozwój i promocję regionu.

Машиностроение
Przemysł maszynowy

В регионе действует ряд предприятий, которые являются национальными и мировыми лидерами по производству сельскохозяйственной техники и оборудования. Продукция компаний Samasz, Pronar, Metal-Fach отмечена на международных выставках и экспортируется в разные страны мира — от США до Японии. Производители сельскохозяйственной техники и оборудования являются одними из крупнейших работодателей в регионе. Глобальная экспансия подляских компаний поддерживается Металлообрабатывающим кластером, который имеет статус Национального ключевого кластера. Благодаря его деятельности компании присутствуют на самых важных международных выставках и приобретают мировых подрядчиков.


W regionie działa szereg przedsiębiorstw, które są krajowymi i światowymi liderami produkcji maszyn i urządzeń rolniczych. Produkty firm takich jak Samasz, Pronar, Metal-Fach są nagradzane na międzynarodowych targach branżowych i eksportowane do krajów całego świata – od Stanów Zjednoczonych po Japonię. Wytwórcy maszyn i urządzeń rolniczych należą do największych pracodawców w regionie. Światową ekspansję podlaskich firm wspiera Klaster Obróbki Metali, który ma status Krajowego Klastra Kluczowego. Dzięki jego działalności przedsiębiorstwa są obecne na najważniejszych targach międzynarodowych i pozyskują globalnych kontrahentów.

ИТ-индустрия
Branża IT

Подляское воеводство — это не только Беловежская или Кнышинская пуща. Все чаще и чаще в связи с интенсивным развитием ИТ-индустрии в Подляском воеводстве говорят о «Кремниевом лесе». Благоприятную экосистему для отрасли создают университеты — в первую очередь факультет информатики Белостокского технического университета и динамично работающие научно- технологические парки, Белостокский и Сувальский. Растет число компаний, предлагающих передовые решения для мирового рынка. Они создают инновационные продукты (как отмеченный наградами учебный робот Photon) и предоставляют рабочие места тысячам высококвалифицированных сотрудников. В 2019 году ИТ-индустрия стала послом подляской экономики.


Podlaskie to nie tylko Puszcza Białowieska czy Knyszyńska. Coraz częściej mówi się o kolejnej – “Puszczy Krzemowej” – w nawiązaniu do intensywnego rozwoju branży IT na terenie województwa podlaskiego. Ekosystem sprzyjający branży tworzą uczelnie – przede wszystkim Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej – czy prężnie działające Parki Naukowo-Technologiczne: Białostocki i Suwalski. Rośnie ilość firm, które oferują zaawansowane rozwiązania na rynek globalny, tworzą innowacyjne produkty – jak nagradzany robot edukacyjny Photon – i zatrudniają tysiące wysoko wykwalifikowanych pracowników. Branża IT została w 2019 r. Ambasadorem Podlaskiej Gospodarki.

Эко-продукты
Produkty ekologiczne

Регион неразрывно ассоциируется с чистой природой и воздухом. Из климата и сырья подляской земли рождаются многие бренды и продукты. В воеводстве насчитывается более 2500 экологически сертифицированных хозяйств. Помимо подляского молока, в стране и за рубежом ценятся натуральная косметика, мед, лекарственные травы, а также колбасы и сыры. Первозданные богатства, охраняемые в четырех национальных парках, необычные ландшафты, леса и пущи способствуют развитию туризма и привлекают людей, мечтающих о настоящем отдыхе ближе к природе.


Region jest nierozłącznie kojarzony z nieskażoną naturą i czystym powietrzem. Stąd pochodzi wiele marek i produktów, które czerpią z klimatu i surowców tej ziemi. W Podlaskiem funkcjonuje ponad 2500 gospodarstw certyfikowanych ekologicznie. Oprócz podlaskiego mleka, w kraju i za granicą cenione są naturalne kosmetyki, miody, zioła, a także wędliny i sery. Bogactwo przyrody objęte ochroną w 4 parkach narodowych, niezwykłe krajobrazy, lasy i puszcze, sprzyjają rozwojowi turystyki i przyciągają osoby poszukujące prawdziwego odpoczynku blisko natury.

Судостроение
Branża szkutnicza

В Августове, живописном краю озер и лесов, строятся яхты, которые бороздят моря и океаны всего земного шара. Крупнейшая подляская компания в отрасли судостроения Ślepsk открыла новый мощный завод — он будет выпускать до 700 яхт в год. Balt-Yacht специализируется на экспорте в скандинавские страны и США и получила заказы на весь следующий сезон. Среди прочего, компания производит популярные туристические плавучие дома. Kotniz специализируется на аксессуарах для яхтенной отрасли — продукцию компании можно найти на яхтах под флагами почти всего мира. Отрасль, которая экспортирует около 70% продукции и высоко ценится самыми требовательными мировыми подрядчиками, получила звание посла подляской экономики.


W Augustowie, wśród malowniczej krainy jezior i lasów, powstają jachty, które pływają po morzach i oceanach całego globu. Największa podlaska firma z branży szkutniczej, Ślepsk, otworzyła nowy, potężny zakład produkcyjny, który rocznie opuści do 700 jachtów. Firma Balt-Yacht eksportuje głównie do krajów skandynawskich oraz Stanów Zjednoczonych i ma zamówienia na cały kolejny sezon. Produkuje między innymi popularne turystyczne houseboaty, czyli campery wodne. Przedsiębiorstwo Kotniz specjalizuje się w akcesoriach dla branży jachtowej, a jego produkty spotkać można na jachtach pływających pod banderami z niemal całego świata. Branża, która eksportuje za granicę ok 70 procent swojej produkcji i która jest doceniana przez najbardziej wymagających globalnych kontrahentów, otrzymała tytuł Ambasadora Podlaskiej Gospodarki.


7
Вкусное Подлясье
Rozsmakuj się w Podlaskiem
Вкус Подлясья — это многообразие. Именно здесь на протяжении сотен лет встречались и влияли друг на друга кухни разных народов, составляя уникальную мозаику вкусов, ароматов и ощущений. Узнайте, какие знаменитые блюда стоит попробовать, путешествуя по этому региону.

Podlaskie smakuje różnorodnością. To właśnie tutaj, od setek lat kuchnie kilku narodowości przenikają się i wzajemnie na siebie wpływają, tworząc jedyną w swoim rodzaju mozaikę smaków, zapachów i doznań. Jakich kultowych potraw warto spróbować podczas podróży po regionie?
Простые ингредиенты, поданные нетривиально
Proste składniki podane w niebanalny sposób

В ресторанах на севере воеводства чаще встречаются литовские блюда, на юге — белорусские. Всех объединяет картошка. В регионе Сувалки отведайте сытные картачи. В Литве их называют цеппелинами — там они напоминают удлиненные, чуть более темные вареники с мясом. Белорусские хозяйки всегда славились картофельными пирогами. Идеально испеченный пирог — это хрустящая корочка и нежная, бархатная серединка. Ежегодно в Супрасле проводятся чемпионаты мира по его выпечке. «Сестра» этого пирога — картофельная колбаса: начинка готовится из таких же ингредиентов, но они кладутся в очищенную свиную кишку. Только в окрестностях Дрогичина можно узнать, каковы на вкус загубы — это традиционная выпечка Надбужья, в которой тесто для пирогов начиняется сырым картофелем. В окрестностях Беловежской пущи полакомьтесь галушками. Хотя их название ассоциируется с традиционными словацкими галушками из брынзы, это совершенно разные блюда. Галушки, которые вы попробуете в Подляском воеводстве, представляют собой простые картофельные клецки, запеченные или обжаренные во фритюре. Подаются в сухой формочке с мясом — или на десерт, со сливками.


W restauracjach na północnych krańcach województwa częściej trafisz na dania kuchni litewskiej, na południowych – białoruskiej. Tym, co je łączy są ziemniaki. Odwiedzając Suwalszczyznę, skosztuj sycących kartaczy. Na Litwie nazywane cepelinami, przypominają podłużne, nieco ciemniejsze pyzy z mięsem. Specjałem białoruskich gospodyń od wieków była natomiast babka ziemniaczana. Ta idealnie przyrządzona ma chrupiącą skórkę i delikatne, aksamitne wnętrze. Każdego roku w Supraślu odbywają się mistrzostwa świata w jej pieczeniu. „Siostrą” babki jest kiszka ziemniaczana. Farsz przygotowywany jest z tych samych składników, jednak wypełnia się nim oczyszczone wieprzowe jelita. W okolicach Drohiczyna (i niemal tylko tam!) odkryjesz natomiast, jak smakują zaguby – tradycyjny, nadbużański wypiek, w którym ciasto pierogowe wypełnia się farszem z surowych ziemniaków. W Regionie Puszczy Białowieskiej zjesz hałuszki. Mimo że kojarzyć je możesz z tradycyjnym, słowackim daniem o nazwie bryndzowe haluszki, są to zupełnie inne potrawy. Hałuszki, których spróbujesz w Podlaskiem, to proste kluski ziemniaczane, pieczone lub smażone w głębokim oleju i podawane w formie wytrawnej – z mięsem albo na słodko – ze śmietaną.

Кухня множества культур
Kuchnia wielu kultur

Подляская кухня — это традиции разных культур и народов. На востоке, у польско-белорусской границы, главенствуют татарские блюда. В Крушинянах или Богониках попробуйте фирменные блюда местной кухни — перекачевник, манты и чебуреки. И это только некоторые из ароматных, аппетитных блюд. Отправившись на запад, в окрестности Тыкоцина, вы сможете отведать блюда еврейской кухни. Здесь вы узнаете, что такое настоящий чолнт, цимес или пасха.


Podlaska kuchnia to tradycje różnych kultur i narodowości. Na wschodnich krańcach województwa, tuż przy granicy polsko-białoruskiej królują potrawy tatarskie. Odwiedzając Kruszyniany lub Bohoniki, spróbuj specjałów tamtejszej kuchni – pierekaczewnik, manty czy czebureki to tylko niektóre z aromatycznych, sycących potraw. Udając się na zachód, w okolice Tykocina masz szansę na spróbowanie kuchni żydowskiej. Tutaj przekonasz się, jak smakuje prawdziwy czulent, cymes albo pascha.

Рыбное королевство
Królestwo ryb

В кристально чистых озерах региона Сувалки обитают десятки видов рыб. Путешествуя по этому краю, непременно отведайте блюда из озерной корюшки, называемой местным фастфудом. Ее ловля разрешена в период, когда озера покрыты льдом, — поэтому свежую корюшку надо пробовать зимой и ранней весной. Также трудно представить региональную кухню без благородных ряпушки и сигов, которые водятся только в глубоких, насыщенных кислородом водах. В Сувалках можно попробовать рыбу, копченную традиционным способом — в качестве приправы используется только соль.


Krystalicznie czyste jeziora Suwalszczyzny obfitują w kilkadziesiąt gatunków ryb. Podróżując po regionie, koniecznej spróbuj stynki jeziornej, nazywanej lokalnym „fast foodem”. Jej połów urządza się, gdy jeziora są skute lodem – świeżą stynkę zjesz więc przede wszystkim zimą i wczesną wiosną. Regionalną kuchnię trudno wyobrazić sobie również bez szlachetnej sielawy i siei występujących jedynie w głębokich, dobrze natlenionych wodach. W Suwałkach skosztujesz ryb wędzonych metodą tradycyjną, w której jako przyprawa używana jest jedynie sól.

Сыры высшего качества
Najwyższa jakość serów

Подляское воеводство — лидер по производству молока в стране, и молочных коров здесь больше, чем в других воеводствах. Сыр «Корыцин», символ региона, изготавливается из местного непастеризованного коровьего молока. Он может быть нежным или кислым, натуральным или с добавлением трав и специй, но всегда — слегка влажным и эластичным. Его характерная овальная форма с рифленой поверхностью возникла из-за сита, в котором отцеживается сырная масса. Сегодня сыр «Корыцин» производится только в трех гминах: Корыцин, Суховоля и Янув — но его можно отведать и в других районах Подляского воеводства.


Podlaskie to lider produkcji mleka w kraju, a zagęszczenie krów mlecznych jest tu większe niż w innych województwach. To właśnie z lokalnego, niepasteryzowanego mleka krowiego wyrabiany jest ser koryciński – symbol tego regionu. Może być delikatny albo kwaskowaty, naturalny albo z dodatkiem ziół i przypraw, ale zawsze – lekko wilgotny i elastyczny. Swój charakterystyczny, owalny kształt z karbowaną powierzchnią zawdzięcza cedzakom, z których odsącza się serową masę. Dzisiaj ser koryciński wytwarzany jest jedynie w trzech gminach: Korycin, Suchowola i Janów, ale możesz skosztować go również w innych rejonach województwa podlaskiego.

Традиционные сладости
Tradycyjne słodkości

Подляские сладости набирают популярность по всей стране — и это правильно! «Муравейник» восходит к литовской кухне. Его делают из слоев теста для хвороста и, как следует из названия, кондитерское изделие напоминает муравейник. Оно крайне ломкое и сладкое — хворост обливают медом и дополнительно посыпают изюмом и маком. Традиционно сенкач выпекается на огне и застывает в виде сосулек, напоминающих сучки дерева. Легенда гласит, что королева Бона была в таком восторге от сенкача, что приказала подать его на свадебный пир своего сына. Сегодня редкая свадьба в Подляском воеводстве обходится без сенкача. Если вы путешествуете по окрестностям Беловежской пущи, обязательно попробуйте «Марчинек». Этот традиционный подляский торт, который состоит из тридцати тонко раскатанных коржей, перемазанных взбитыми сливками. Правильно приготовленный «Марчинек» — влажный, тяжелый и тает во рту.


Podlaskie słodkości zyskują popularność w całym kraju – i słusznie! Mrowisko wywodzi się z kuchni litewskiej. Zbudowane jest z warstw ciasta faworkowego i, jak sama nazwa wskazuje, przypomina mrowisko. To ciasto bardzo kruche i słodkie – oblane miodem faworki, posypane są dodatkowo rodzynkami i makiem. Tradycyjnie pieczony nad ogniem sękacz, zastyga natomiast w sople przywodzące na myśl sęki drzewa. Legenda głosi, że zachwycona sękaczem królowa Bona, nakazała uświetnić nim ucztę weselną swojego syna. Dziś wypiek ten gości niemal na każdym podlaskim weselu. Jeśli podróżujesz w Regionie Puszczy Białowieskiej, koniecznie skosztuj marcinka. To tradycyjne, podlaskie ciasto składa się z trzydziestu cienko rozwałkowanych warstw, przełożonych kremem śmietankowym. Prawidłowo przygotowany marcinek jest wilgotny, ciężki i rozpływa się w ustach.

Aktualną bazę lokalnych produktów i sprawdzonych producentów znajdziesz na stronie

Discover Podlasie
Открой для себя Подляшье

Центр Польского Языка и Культуры благодарит Вас за участие в увлекательном путешествии по восточным рубежам Польши, Подляскому воеводству. Встреча с российско-польским деятелем культуры, членом Русского географического общества, предпринимателем Кириллом Канарским состоялась 29 мая в 19:00 по московскому времени.
Кирилл Канарский более 5 лет назад принял решение поменять душный московский офис на бескрайние просторы Хайнувки. Во время встречи он расскажет обо всем с самого начала: процессе релокации в Польшу, поиске работы и становлении своего бизнеса, возможностях обучения в белостоцких Вузах, получении карты сталего побыту, а также о своих увлечениях и хобби

Узнай больше о Спикере

Полонийная деятельность

Активный участник полонийной жизни московской диаспоры, ежегодно был организатором более 20 встреч, конкурсов, концертов. Член правления по работе с молодежью "Дома Польского" в Москве
Жизнь в Хайнувке
Кирилл после релокации в Польшу основал Школу Русского Языка в Белостоке Szkoła XYZ, а также активно продвигает русскую культуру, проводит встречи с известными людьми из России, организует концерты, выступления звезд российской эстрады, помогает россиянам начать новую жизнь в Польше
Научная и просветительская работа
Является частым гостем польских средств массовой информации, дает комментарии по наиболее актуальным культурным событиям из жизни российской диаспоры в Польше и польской диаспоры в России
Остались вопросы?
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Встреча Discover Podlasie - Открой для себя Подляшье состоялась 29 мая в 19:00 по московскому времени. Участие бесплатное по предварительной записи. Дискуссия состоялась на русском и польском языках. Вопросы спикеру можно было задать во время встречи.

Мероприятие организовано Центром польского языка и культуры Полоникум, совместно со Школой Русского Языка Kirill Kanarski XYZ, при информационной поддержке проекта Вейк РуПл.